Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen jako ,,Smlouva") uzavřené mezi Vámi a společností Daniel Ferenčík, Mlynarovičova 1595/4, 851 04 Bratislava V., SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO : 44970862, IČ DPH: SK1081729847, (dále jako "Poskytovatel") na používání služeb poskytovaných prostřednictvím svojí internetové stránky. Jejich užívání je podmíněno uzavřením Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem a zaplacením poplatku za užívání služeb. Měli byste se seznámit s celým zněním těchto obchodních podmínek, protože všechny uvedené podmínky jsou důležité a jako celek tvoří obsah Smlouvy, která po vašem vyjádření souhlasu s těmito podmínkami bude pro vás závazná.

II. Služby

 1. Služby jsou poskytovány zpřístupněním k výukovým záznamům Poskytovatele. Poskytovatel zpřístupní Služby Uživateli po úhradě poplatku za Služby, který uhradí podle pokynů Poskytovatele na internetové stránce www.photovia.cz.
 2. Podmínkou uzavření Smlouvy je řádná registrace Uživatele podle pokynů Poskytovatele na výše uvedené internetové stránce. Registrovaný Uživatel, který má zájem o využívání Služeb Poskytovatele tyto Služby může využívat až po úhradě poplatku za Služby a to ve smyslu platného ceníku Poskytovatele. Úhradou poplatku za Služby se Smlouva považuje za uzavřenou, přičemž její nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 3. Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytnout Uživateli po obdržení jeho poplatku za Služby Uživatelem vybrané e-learningové kurzy (v textu dále jako ,,Služby") dle platného ceníku Poskytovatele a aktuální nabídky na internetových stránkách www.photovia.cz.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Služby budou zpřístupněny až po řádném uhrazení poplatku – to znamená po připsání peněz na účet Poskytovatele. V případě, že Uživatel službu uhradí prostřednictvím platební/kreditní karty přes platební portál, bude mít služby zpřístupněny momentem potvrzení platby.
 5. Služby podle tohoto článku lze předplatit na dobu nejméně 30 (slovy třicet) dnů. Doba, po kterou budou Služby Uživateli přístupné, začíná běžet ode dne řádné úhrady poplatku za služby.

III. Platba a předplatné

 1. Za zpřístupnění služeb podle čl. II. těchto obchodních podmínek si Provozovatel účtuje poplatek ve smyslu aktuálního ceníku zveřejněného na internetových stránkách Provozovatele.
 2. Podmínkou pro úhradu poplatku za Služby je seznámení se s těmito obchodními podmínkami a vyjádření souhlasu Uživatele s těmito obchodními podmínkami.
 3. Uživatel uhradí poplatek podle pokynů Poskytovatele na jeho internetové stránce.
 4. Poplatek podle předchozích bodů je možné uhradit:
  1. prostřednictvím bankovního převodu na účet ve smyslu pokynů Provozovatele,
  2. platební/kreditní kartou přes platební portál TrustPay.

IV. Odstoupení od smlouvy a zrušení smlouvy

 1. V případě, že zaplacené služby nejsou dostupné z důvodů technických závad u prodávajícího, má kupující nárok na poskytnutí stejné služby v rozsahu a době, po níž nebyla zaplacená služba pro Uživatele dostupná. V případě, že s tím kupující nebude souhlasit, bude mu kupní cena vrácena na jím uvedený účet.
 2. Poskytovatel může i trvale zrušit přístup registrovaného uživatele k placeným kurzům pokud:
  1. Uživatel bude jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu stránky www.photovia.cz.
  2. Uživatel se bude snažit obsah stránky jakýmkoli způsobem stahovat, kopírovat, rozmnožovat a šířit.
  3. Uživatel při registraci poskytl nepravdivé informace.
  4. Uživatel poskytne přístupové údaje druhým osobám, kterým umožní neoprávněný přístup na stránky Poskytovatele.
 3. Při zrušení registrace Uživateli nevzniká nárok na vrácení finanční částky, ani její poměrné části.
 4. Platnost Smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byla Smlouva ve smyslu těchto obchodních podmínek uzavřena.

V. Ostatní ustanovení

 1. Objednané služby jsou určeny pro osobní potřebu fyzickým osobám, které tyto služby nepoužijí na přímý nebo nepřímý obchodní prospěch. Všechna práva, zejména právo autorské, licenční právo a průmyslové ochranné právo jsou ve výhradním vlastnictví Poskytovatele a jsou chráněny autorským zákonem. Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část díla nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, fotokopií, elektronickým nebo jiným způsobem) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele reprodukována nebo s použitím elektronických off-line systémů ukládána do paměti, zpracována či šířena.
 2. Osobní údaje Uživatele jsou předmětem ochrany ze strany Poskytovatele, v souladu s příslušnými ustanoveními a zákony o ochraně osobních údajů.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za kvalitu přenosového záznamu z důvodu nedostatečného hardwarového a softwarového vybavení Uživatele.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje z důležitých důvodů změnu Všeobecných podmínek.

VI. Sankce

 1. Za každé porušení uvedené v článku IV. bod 2. těchto obchodních podmínek si Poskytovatel uplatní náhradu škody vůči osobě, která svým jednáním zapříčinila její vznik.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Já, Uživatel jsem byl seznámen a souhlasím s tím, že mnou poskytnuté osobní údaje mohou být použity na marketingový výzkum, teleslužby, reklamu a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty, případně služby. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Byl jsem upozorněn na skutečnost, že moje osobní údaje mohu nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.